Informace o obnovení provozu mateřské školy a jejích podmínkách ode dne
18. 5. 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření
a doporučení

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti
a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pro děti trpící alergií v jarním období je třeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky(dále jen „rouška“).
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není
    nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze
po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
  • Pokud dítě na přání rodičů bude v MŠ používat roušku, je nutné dát dětem minimálně 4 roušky na výměnu, podepsané a plastový (igelitový) sáček, kam se použité roušky uloží.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), viz příloha Čestné prohlášení.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti
do mateřské školy umožněn.